Vuotemme 2021

Lahden Talot

Olemme Lahden seudun suurin vuokranantaja. Vuokraamme, omistamme, ylläpidämme ja rakennamme laadukkaita mutta mukavan hintatason koteja. Meillä on yli 7 000 asuntoa, joista löytyy viihtyisiä vaihtoehtoja niin kaupungin sykettä rakastaville kuin rauhallisten alueiden ystävillekin. Ympäristövastuullinen toiminta on meille sydämen asia. Teemme jatkuvaa ja aktiivista työtä energiatehokkaan asumisen eteen yhdessä asukkaidemme kanssa.

Toimitusjohtajan katsaus

Uudistuimme ja panostimme ympäristövastuullisuuteen vuonna 2021

Lahden Talot jatkoi vuonna 2021 strategiansa mukaista toimintansa kehittämistä. Useilla eri kehityshankkeilla jatkoimme paremman asiakaskokemuksen rakentamista. Ympäristövastuullisuus kulki vahvasti mukana kaikessa toiminnassamme. Konsernin taloudellinen suorituskyky pysyi hyvällä tasolla mahdollistaen kehitysohjelman täysipainoisen läpiviennin.

Lue lisää

Talouden avainluvut 2021

Vahva strategisen kehittämisen ja uudistumisen vuosi

Lahden Talot Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1998, ja kulunut tilikausi oli yhtiön kahdeskymmeneskolmas. 

Tulos

12,2 M€

Liikevaihto

56,1 M€

liikevoitto

14,5 M€

liikevaihdon muutos

+2,7 %

400 M€

Taseen loppusumma

14,5 M€

Suorat ja epäsuorat tuloutukset Lahden kaupungille

7 055

kotia

60

uutta kotia valmistui

36

kotia perusparannettiin

163

kotia on rakenteilla

36

työntekijää

Henkilöstömäärä 31.12.2021

Työllistämisvaikutus yhteensä 425 henkilöä
(oma henkilöstö sekä palveluntuottajien henkilöstö).

Uudiskohteet

Jaksonkadun uudiskohteemme kehittää Lahden kaupunkikuvaa

Lahden Talojen viime vuonna valmistuneissa ja rakenteilla olevissa uudiskohteissa painottuvat Lahden kaupunkikuvan kehittäminen sekä ympäristövastuullisuus.

Lue lisää
Palvelut

Meiltä saa monipuolista asiakaspalvelua sekä sähköisesti että kasvokkain

Lahden Talot on vuoden aikana monipuolistanut asiakaspalveluaan. Sähköiset palvelut laajenivat, kun syyskuussa 2021 avattiin Lahden Talojen asukkaiden oma digitaalinen palvelukanava. Palvelukanavalla on käytössä vahva tunnistautuminen ja sen kautta voi muun muassa varata autopaikan ja saunavuoron sekä tilata muuttopalveluita.

Lue lisää
Perusparannushanke

Lisäsimme asumismukavuutta remontoimalla

Lahden Talojen kohteisiin vuonna 2021 toteutetut perusparannukset ja huoneistoremontit paransivat huoneistojen laatua ja asumismukavuutta.

Vuonna 2021 toteutimme mittavan perusparannuksen Metsolankatu 2 kiinteistöömme. Perusparannus valmistui sopivasti juuri joulun alla 2021. Lahden Talojen kiinteistöpalveluiden projekti-insinööri Tuukka Laatta kertoo, että perusparannuksessa uusittiin asunnot sisäpuolelta käytännössä kokonaan.

Lue lisää
Henkilöstö

Paransimme työarkea uusilla järjestelmillä

Lahden Talojen järjestelmien uudistamisessa keskeistä on tiedonhallinta ja käytännön työarjen helpottaminen.

Lahden Taloilla käynnistyi viime tilikaudella täysipainoisesti toiminnanohjausjärjestelmän uudistamishanke. Myös taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä uudistettiin.

Lue lisää
Ympäristövastuullisuus

Lahden kaupungin ympäristöpääkaupunkivuosi näkyi vahvasti toiminnassamme

Ympäristövastuullinen toiminta on osa Lahden Talojen strategiaa, ja yhtiö onkin panostanut pitkäjänteisesti vihreämpiin valintoihin koko toiminnassaan jo useiden vuosien ajan.

Lue lisää
Brändi

Meidät tunnetaan ja meihin luotetaan

Lahtelaiset tuntevat meidät ja mielikuva Lahden Taloista on positiivinen ja luotettava. Lahden Talojen markkinointisisältöjä ja -ilmettä on uudistettu parempaa asiakaskokemusta ja käyttäjäystävällisyyttä varten.

Lue lisää
Uudet hallitukset

Saimme uudenlaisia näkökulmia opiskelijoilta

Hallitus ohjaa yhtiön strategisia linjauksia. Opiskelijaedustus tuo raikkaita näkökulmia Lahden Asunnot Oy:n hallitustyöskentelyyn.

Lue lisää

Toimintakertomus
tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

Konsernin perustiedot

Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on tilikauden päättyessä kaksi tytäryhtiötä: Lahden Asunnot Oy ja Lahden Palveluasunnot Oy. Lahden Talot -konsernin visiona on mahdollistaa järkevän hintainen, turvallinen ja laadukas vuokra-asuminen Lahden seudulla.

Lahden Talot Oy omistaa konsernin vapaarahoitteisen kiinteistökannan, ja sen palveluksessa on myös konsernin henkilökunta. Lahden Asunnot Oy on aravalainsäädännössä tarkoitettu yleishyödyllinen yhtiö, ja se omistaa pääosan konsernin ara-asuntokannasta sisältäen myös konsernin opiskelija-asunnot. Myös Lahden Palveluasunnot Oy on yleishyödyllinen yhtiö. Se omistaa vanhuksille ja muille erityisryhmille tarkoitettuja palvelutaloja ja erityisasuntoja.

Lahden Talot Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1998, ja kulunut tilikausi oli yhtiön kahdeskymmeneskolmas.

Lahden Talot -konsernilla oli tilikauden päättyessä 7 055 asuntoa. Asunnot jakautuivat yhtiöihin seuraavasti: Lahden Asunnot 5 600  asuntoa, Lahden Palveluasunnot 906 asuntoa ja Lahden Talot 549 asuntoa.

Olemme onnistuneet lisäämään asiakkaiden mielenkiintoa Lahden Taloja kohtaan. Tästä hyvänä osoituksena on vuokra-asuntohakemuksien lisääntynyt määrä kuluneen vuoden aikana.
CO2-päästöt pienenivät noin 2588 tonnia eli 43 prosenttia vuoden aikana.

1.1.2021–31.12.2021

Konsernituloslaskelma

31.12.2021

Konsernitase

 

Liikevaihto

1.1.2021-31.12.2021
(1000 euroa)
1.1.2020-31.12.2020
(1000 euroa)
Vuokrat 55 272 53 879
Käyttökorvaukset 675 599
Jälkiperintätuotot 154 151
Liikevaihto yhteensä 56 101 54 629
Muut kiinteistön tuotot 809 3 830
Henkilöstökulut -2 545 -2 287
Poistot ja arvonalentumiset -8 528 -8 632
Kiinteistön muut hoitokulut
Hallinto -1 903 -1 965
Käyttö ja huolto -2 416 -2 271
Ulkoalueiden hoito -169 -7
Siivous -849 -852
Lämmitys -5 290 -4 540
Vesi ja jätevesi -2 192 -2 177
Sähkö ja kaasu -1 507 -1 431
Jätehuolto -1 150 -1 152
Vahinkovakuutukset -198 -178
Vuokrat -1 664 -1 590
Kiinteistövero -1 859 -1 836
Korjaukset -10 777 -12 160
Muut hoitokulut -858 -338
Luottotappiot -230 -161
Muut kiinteistön kulut -305 -406
Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -31 367 -31 064
Liikevoitto (-tappio) 14 470 16 476
Rahoitustuotot ja -kulut -2 308 -2 219
Voitto (-tappio) ennen tilinp.siirtoja ja veroja 12 162 14 257
Tuloverot -189 -127
Laskennallisten verojen muutos -2 072 -2 151
Vähemmistöosuudet 0 0
Tilikauden voitto (- tappio) 9 901 11 979

Vastaavaa

31.12.2021
(1000 euroa)
31.12.2020
(1000 euroa)
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 3 739 3 806
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 15 269 15 288
Rakennukset ja rakennelmat 336 915 337 978
Koneet ja kalusto 751 1 013
Muut aineelliset hyödykkeet 5 0
Enn.maksut ja keskener. hankinnat 16 601 8 249
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 369 541 362 528
Sijoitukset 2 731 2  731
Pysyvät vastaavat yhteensä 376 011 369 065
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset 21 875 21 107
Rahat ja pankkisaamiset 2 388 7 766
Muut saamiset 173 0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 24 436 28 873
VASTAAVAA YHTEENSÄ 400 447 397 938

 

Vastattavaa

Oma pääoma
Osakepääoma 17 887 17 887
Muut rahastot 5 481 5 481
Edellisten tilikausien voitto/-tappio 83 875 72 396
Tilikauden voitto/-tappio 9 901 11 979
Oma pääoma yhteensä 117 144 107 743
Vähemmistöosuudet 0 0
Konsernireservi 380
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 257 298 264 264
Laskennallinen verovelka 22 745 20 673
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 462 457
Muut velat 16 133 17 261
Saadut ennakot 1 678 1 986
Ostovelat 5 790 4 536
Siirtovelat 1 421 1 078
Muut lyhytaikaiset velat 521 233
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 26 005 25 551
Vieras pääoma yhteensä 283 303 289 815
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 400 447 397 938