Toimintakertomus

Konsernin perustiedot    

Lahden Talot -konsernin emoyhtiö on Lahden kaupungin kokonaan omistama Lahden Talot Oy. Sillä on tilikauden päättyessä kaksi tytäryhtiötä: Lahden Asunnot Oy ja Lahden Palveluasunnot Oy. Lahden Talot -konsernin visiona on mahdollistaa järkevän hintainen, turvallinen ja laadukas vuokra-asuminen Lahden seudulla.

Lahden Talot Oy omistaa konsernin vapaarahoitteisen kiinteistökannan ja sen palveluksessa on myös konsernin henkilökunta. Lahden Asunnot Oy on aravalainsäädännössä tarkoitettu yleishyödyllinen yhtiö ja se omistaa pääosan konsernin ara-asuntokannasta sisältäen myös konsernin opiskelija-asunnot. Myös Lahden Palveluasunnot Oy on yleishyödyllinen yhtiö. Se omistaa vanhuksille ja muille erityisryhmille tarkoitettuja palvelutaloja ja erityisasuntoja.

Lahden Talot Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1998, ja kulunut tilikausi oli yhtiön kahdeskymmeneskolmas.

Lahden Talot -konsernilla oli tilikauden päättyessä 7 055 asuntoa. Asunnot jakautuivat yhtiöihin seuraavasti: Lahden Asunnot 5 600 asuntoa, Lahden Palveluasunnot 906 asuntoa ja Lahden Talot 549 asuntoa.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoman muodostaa 206 keskenään nimellisarvoltaan ja äänimäärältään samanarvoista osaketta. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osakkeita eivät rasita suostumus- tai lunastuslausekkeet.

Johto ja tilintarkastajat

Lahden Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet 6.9.2021 saakka:
Pasi Karjalainen, puheenjohtaja
Toni Putula, varapuheenjohtaja
Leena Malkavaara
Teemu Häyrinen
Antti Sirvo
Riitta Erviä

Lahden Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet 6.9.2021 lukien:
Pasi Karjalainen, puheenjohtaja
Rami Lehto, varapuheenjohtaja
Saija Granlund
Hanna Koskela
Hannu Rahkonen
Harri Rummukainen

Lahden Talot Oy:n hallituksen jäsenenä edellisten lisäksi on toiminut 27.9.2021 lukien:
Minttu Murtomäki

Toimitusjohtajana on toiminut KM HHJ Jukka Anttonen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara.

Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana 17 kertaa. Varsinainen yhtiökokous on pidetty 4.5.2021.

Johdon ja henkilökunnan palkat ja palkitseminen

Toimitusjohtajan tulospalkkioiden maksamisen edellytys on, että hallituksen määrittämät tulospalkkioiden yleiset edellytykset täyttyvät. Tämän lisäksi hallitus määrittää vuosittain toimitusjohtajan tavoitteet. Näitä ovat strategiasta johdetut tavoitteet, budjettitavoitteet ja hallituksen antamat muut tavoitteet. Hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajan palkasta ja palkitsemisesta helmikuussa. Toimitusjohtajan tulospalkkio voi olla enintään kahden kuukauden kuukausipalkkaa vastaava määrä.

Koko henkilökunta on ollut tilikausikohtaisen kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä, jonka mittarit perustuvat yhtiön strategian mukaisiin päätavoitteisiin, joita ovat yhtiön asuntojen vuokrausaste, CO2-päästöjen määrä, asiakastyytyväisyys sekä konsernin taloudellinen tulos. Tulospalkkiojärjestelmän voimassaolosta ja mittareista päättää toimitusjohtaja kerran vuodessa hallituksen periaatelinjauksen mukaisesti. Henkilökunnan tulospalkkioiden maksimimäärä on enintään henkilökunnan kuukauden keskipalkan suuruinen. Johtoryhmän osalta maksimäärä on enintään puolentoista kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Hallituksen jäsenten palkkiot olivat tilikaudella yhteensä 32 285,00 euroa.

Toimitusjohtajan palkka luontaisetuineen oli 150 112,97 euroa. Summa sisältää tulospalkkiota 14 967,96 euroa. Toimitusjohtajalla on lounas-, puhelin- ja autoetu, luontoisetujen arvo oli 14 487,00 euroa. Yhtiö ei ole ottanut lisäeläkkeitä johdolle eikä johtoryhmälle.

Henkilökunnan palkat luontaisetuineen olivat yhteensä 1 916 225,02 euroa. Summaan sisältyy tulospalkkiota 81 215,31 euroa. Henkilökunnalla on lounasetu ja osalla puhelinetu.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen sekä arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

Konsernin talous kehittyi suunnitellusti tilikauden aikana. Tilikauden liikevaihto oli 56,1 miljoonaa euroa (54,6 Me 2020) ja se kasvoi 2,7 prosenttia. Liikevoitto oli noin 14,5 miljoonaa euroa (16,5 Me v. 2020) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 12,2 miljoonaa euroa (14,3 Me v. 2020). Tulokset olivat sekä konsernin että yksittäisten konserniyhtiöiden osalta budjetoidun mukaiset ja osin jopa paremmat.

Kokonaisuudessaan sekä emoyhtiön että konsernin tulos ja taloudellinen asema olivat tilikauden päättyessä hyvät.

Tilikauden merkittävinä tapahtumina voidaan todeta edelleen jatkunut yhtiön strategiaan perustuva toiminnan uudistaminen, jonka keskeisenä tavoitteena on asukaskokemuksen parantaminen ja kilpailuedun luominen. Yhtiö jatkoi vahvaa asukaslähtöistä kiinteistökantansa kehittämistä rakentamalla uutta, perusparantamalla olemassa olevaa kantaa sekä realisoimalla poistettavaa kantaa. Ensimmäinen puukerrostalokohde käynnistyi syksyllä 2021.

Yhtiön toiminnanohjausjärjestelmän uudistamishanke käynnistyi täysipainoisesti tilikauden aikana. Tavoitteena on kehittää avointen rajapintojen it-infrastruktuuri, joka mahdollistaa tiedonhallinnan toiminnallisen integraation ja tarvittavien sovellusten joustavan käytön. Asukkaille tarkoitettu sähköinen asukaskanava otettiin käyttöön tilikauden aikana. Asukaskanava mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman tavoitettavuuden ja palvelujen laajan sisällöntuotannon. Yhtiön taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä uudistettiin tilikauden aikana.

Lahden Talot Oy teki Lahden kaupungin kanssa sopimuksen asumisneuvontapalvelujen tuottamiseksi Lahdessa. Kummankin sopijatahon kustannusosuus palvelujen tuottamisesta on 50 prosenttia.

ARA suoritti tilikaudella säännönmukaisen valvontakäynnin Lahden Palveluasunnot Oy:ssä. Lopullinen tarkastusraportti ei ole ollut vielä käytettävissä tilikauden päättyessä.

Lahden Talot Oy oli mukana omistajan Lahden kaupungin linjaamissa koronarajoituksista johtuvissa tukitoimissa yhdistyksille ja yrityksille. Edellä mainittu tuki kohdennettiin myöntämällä vuokranalennuksia yhtiön vuokralaisina toimiville yrityksille.

Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiöllä ei ole raportoitavaa olennaisista tapahtumista.

Lahden kaupungin asettamien tavoitteiden toteutuminen

Lahti-konsernin yleisten tavoitteiden mukaisesti Lahden Talot -konserni on jatkanut vuonna 2021 tervettä sekä pitkäjänteistä taloudenpitoa ja kannattavuutta. Omistajan asettaman tavoitteen mukaisesti yhtiön taloudellinen tulos on budjetoidun mukainen. Lahden Talot -konserni maksoi osinkoa omistajalle tämän asettaman tavoitteen mukaisesti 500 000 euroa tilikaudelta 2020. Lahden Talot -konsernin suorat ja epäsuorat tuloutukset Lahden kaupungille vuonna 2021 olivat 14 556 000 euroa (energiamaksut, vesi- ja jätevesimaksut, jätemaksut, kiinteistöverot, korot, tontinvuokrat ja osinko).

Lahden Talot -konserni on hankinnoillaan tukenut alueen yritysten innovaatioita sekä edistänyt niiden markkinoille pääsyä ja kilpailukykyä. Yhtiön hankinnat ovat kohdentuneet vuonna 2021 alueen yrityksiin merkittävässä määrin. Esimerkkinä paikallisesta tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä on muun muassa yhtiön sähköisen asukaskanavan kehittäminen yhdessä lahtelaisen Tammi Digital Oy:n kanssa. Lahden Talot -konsernin palveluntuottajat työllistivät vuonna 2021 Lahden Talojen tehtävissä 388 henkilöä.

Lahden Talot -konserni työllisti vuonna 2021 harjoittelijoita ja kausi-/kesätyöntekijöitä edellisvuotta vastaavan määrän (20,5 % suhteutettuna vakituisen henkilöstön määrään).

Yhtiö on osallistunut monipuolisesti Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden 2021 toteutukseen järjestämällä kohdekäyntejä ja tapaamisia sekä osallistumalla kyseessä oleviin tilaisuuksiin ja seminaareihin. Lahden Talot Oy on tehnyt aktiivista yhteistyötä Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen kanssa rakentamisen vähähiilisyyden edistämiseksi.

Lahden Talojen markkinoinnin kärkinä ovat olleet asumisen turvallisuus, järkevän hintaisuus ja laatu. Yhtiö on jatkanut tiivistä yhteistyötä LUT-LAB-konsernin kanssa opiskelija-asumispalvelujen tuottajana. Merkittävänä onnistumisena voidaan mainita kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden asuttaminen haasteellisesta koronatilanteesta ja lyhyestä toimitusajasta huolimatta.

Lahden Talot on osallistunut Lahden Palvelutorin palvelujen kehittämiseen siirtämällä tilikauden aikana yhtiön lähiasiakaspalvelut kokonaisuudessaan Palvelutorille. Aiemmin mainitut asumisneuvontapalvelut ovat olleet sijoitettuna Palvelutorille jo vuodesta 2020 lukien.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tunnusluku 2021 2020 2019 2018
Liikevaihto (meur) 56,1 54,6 56,1 54,9
Liikevoitto (meur) 14,5 16,5 15,9 16,2
Liikevoitto -% 25,8 30,2 28,3 29,5
Käyttökate-% 41,0 46,0 40,6 44,3
Oman pääoman tuotto % 9,0 12,0 12,7 15,4
Omavaraisuusaste % 29,4 27,2 25,7 24,0
 
Vuokrasaamiset liikevaihdosta % 1,5 1,5 1,3 1,2
Taloudellinen käyttöaste -% (konserni) 96,3 96,6 97,2 96,6
Asukasvaihtuvuus % 20,4 21,0 23,7 23,6
 
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella 1) 37,2 35,6 36,1 37,5
Vakituinen henkilöstö 31.12. 32 33 34      34
Henkilöstökulut tilikaudella (meur) 2,5 2,3 2,5 2,2

1) luvussa mukana koko henkilökunta mukaan lukien vakituiset ja määräaikaiset

Kiinteistöjen rakennuttaminen, perusparantaminen ja kiinteistökaupat

Lahden Talot -konserni jatkoi myös päättyneellä tilikaudella uudisrakentamisessa energiatehokasta rakentamista. Kaikki uudet hankkeet on suunniteltu ja toteutettu energialuokka A:ssa, joiden energiankulutus on alle 75 kWhE/asm2/vuosi.

Lahden Asunnot Oy:n kerrostalohanke osoitteessa Kivakatu 2 yhteensä 60 asuntoa käynnistyi maaliskuussa 2020. Ensin suoritettiin vanhan tontilla sijainneen asuinrakennuksen purkutyöt ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2020. Rakentaminen eteni suunnitelmien mukaan ja kohde valmistui etuajassa kesäkuussa 2021. Kohteen rakentajana oli Varte Lahti Oy.

Lahden Asunnot Oy:n perusparannuskohde osoitteessa Metsolankatu 2 valmistui suunnitelman mukaisesti joulukuussa 2021. Kohteeseen valmistui 36 perusparannettua asuntoa (aikaisempi alkuperäinen asuntomäärä oli 34). Kohteen urakoitsija oli RSP-Lahti Oy.

Lahden Asunnot Oy:n uudistuotantohanke osoitteessa Svinhufvudinkatu 11 on käynnistynyt kesäkuussa 2021. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen puukerrostalokohde ja se rakennetaan opiskelija-asumiskäyttöön Kartanon (2.) kaupunginosaan kortteliin 222 tontille 20. Huoneistomäärä on 55. Työt tontilla aloitettiin lokakuussa 2021. Hanke on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmiusaste 31.12.2021 oli 7 %. Suunnitelman mukainen valmistumisajankohta on lokakuu 2022. Kohteen urakoitsija on JVR-Rakenne Oy.

Lahden Asunnot Oy:n uustuotantokohde osoitteessa Jaksonkatu 3 ja 5 on käynnistynyt huhtikuussa 2021. Kyseessä on betonirakenteinen kerrostalo. Hanke on edennyt aikataulun mukaisesti ja valmiusaste 31.12.2021 oli 35 %. Keski-Lahden (1.) kaupunginosaan kortteliin 166 Jaksonkatu, tonteille 3. ja 4. sijoittuvien Lahden Asunnot Oy:n kerrostalojen huoneistomäärä on 108. Suunnitelman mukainen valmistumisajankohta on tammi-helmikuu 2023. Kohteen rakentaja on Varte Lahti Oy, joka urakoi yhteisurakkana myös korttelin pysäköintilaitoksen sekä pihakannen, joissa pysäköintipaikkoja yhteensä on 111. Lahden Asuntojen osuus on 50 autopaikkaa. Korttelin hankekehitystä on tehty yhteistyössä TA-Asumisoikeus Oy:n kanssa, joka toteuttaa samaan kortteliin kaksi asumisoikeuskerrostaloa.

Lahden Asunnot Oy myi 31.3.2021 tehdyllä kaupalla yhteensä 112 asuntoa. Myydyt kohteet sijaitsevat osoitteissa Mukkulankatu 34, Pajapellonkatu 6-14, Moreeniraitti 4 sekä Maakaupantie 4, Asikkala. Ostajina olivat Sibvest Oy ja JHS-kiinteistöt Oy.

Konsernin toteutuneet kulutustiedot

Vuosi 2021 2020 2019 2018
Lämmitys, normeerattu, kWh/rm3 41,5 42,5 43,9 43,0
Vesi, l/asukas/vrk 139,9 130,1 132,6 135,0
Sähkö, kWh/rm3 7,7 7,4 7,9 8,1
CO2-luku, normeerattu, kg/rm3/vuosi 2,0 3,3 4,9 8,3
CO2-luku, normeerattu, kg/asukas/vuosi 346 581 855 1420

ei sis. Palveluasuntojen kulutusta!

Ympäristöasiat, vastuullisuustyö, kiinteistöjen ylläpito ja asukastoiminta

Lahden Talot siirtyi 1.4.2021 käyttämään lämmityksessä päästötöntä lämpöä, eli vihreää lämpöä. Tämän myötä kokonaishiilidioksidipäästöt pienenivät merkittävästi, noin 2588 tonnia eli 43 prosenttia vuoden aikana. Kiinteistökannan uudistuminen, energianhallintajärjestelmien hyödyntäminen sekä asukkaiden aktivointikampanjat jatkuivat, joka vaikutti myös osaltaan päästöjen pienemiseen. Lämmityksessä hyvä kehitys johtui kiinteistöjen lämmityksen ohjauksiin tehdyistä säätö- ja ohjelmointitöistä. Veden kulutuksen kasvu perustuu lähes yksinomaan pandemiasta johtuvan etätyön ja opiskelun sekä kotona olon lisääntymisellä.

Sekajätteen vertailuluvun positiivinen kehitys jatkui edelleen. Vuoden 2020 lopun tulos 16,7 litraa per henkilö per viikko laski vuoden 2021 aikana tasolle 15,8. Vertailuluku on pienentynyt vuonna 2014 aloitetun mittaamisen jälkeen noin 47 prosenttia.

Asukkaiden kulutustottumusten muutokseen ja siten hiilijalanjäljen pienentämiseen kannustava neljäs MiniMoi! -kilpailu päättyi 31.5.2021. Kilpailussa huomioidaan lämmityksen, sähkön ja lämpimän käyttöveden sekä jätehuollon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Tällä kaudella kilpailun voitti Lapakatu 2, missä päästöt vähenivät noin seitsemän prosenttia. Tulos saavutettiin sähkön kulutuksessa syntyneillä päästövähennyksillä.

Edistämme edelleen osaltamme kestävämpää yhteiskuntaa, jossa yhtiöllä on aktiivinen rooli niin organisaationa, työnantajana kuin yhteistyökumppanina. Perustimme sisäisen ympäristötyöryhmän, joka kokoaa yhteen tietoja yhtiön sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksia ja valmistelee vastuullisuusraportointia. Vastuullisuuden ja koko liiketoiminnan perustana on arvot: asukastyytyväisyys, luotettavuus, ekologisuus, työhyvinvointi ja tuloksellisuus.

Kiinteistöjen kiinteistöhuollon ja -siivouksen laadun seurantaa ja palveluiden laadun sopimuksen mukaisuutta ja asukastyytyväisyyttä on seurattu ja pisteytetty jo kymmenen vuoden ajan. Kiinteistöhuollon ja siivouksen yhteinen palveluntuottajien kanssa tehtävä tarkastelu pidetään vuosittain huhtikuun lopussa, jossa laadun hallinnasta ja asukastyytyväisyydestä saadut tulokset julkaistaan ja parhaat yhtiöt että parhaat pisteet saaneet työntekijät palkitaan Lahden Talojen toimesta. Asukastyytyväisyyden parantamiseen tähtäävää koulutusta jatkettiin edellisen vuoden tapaan, teemana oli nyt asuntojen näyttöön liittyvät asiat. Koulutusta valittujen teemojen mukaisesti jatketaan myös 2022.

Mennyt vuosi oli edellisvuoden tapaan poikkeuksellinen asukastoiminnan osalta. Pandemian vuoksi budjettitori ja asukastoimikuntien koulutuspäivät järjestettiin erilisinä hybriditapahtumina.  Asukastoimikuntien koulutuspäivän teemana oli yhteisöllisyyden rakentaminen, ja siihen osallistui 45 asukasta. Uutena asiana huomioitiin vuoden asukastoimikunta, joka oli toiminnassaan ollut esimerkillinen. Ensimmäinen palkittava oli Hollolankatu 3:n asukastoimikunta. Lisäksi asukkaille julkaistiin yhtiön kotisivuille perustettu asukkaiden palvelukanava parantamaan asukkaiden palveluja. Asukashallituksen alaiset ympäristö- ja liikuntatoimikunta eivät voineet järjestää perinteisiä asukastapahtumia pandemiatilanteen takia. Budjettitoritapahtumaan osallistui 19 kustannuspaikasta asukasedustajia. Lisäksi tapahtumassa esitelmän piti Lahden kaupungin edustaja ympäristöpääkaupunkivuoteen liittyvistä asioista ja tapahtumista.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Valtiovarainministeriön julkaisun (Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:70) mukaan BKT:n arvioidaan kasvavan 3,4 prosenttia vuonna 2021. Covid-19-pandemian pahentuminen vuoden 2021 lopulla on lisännyt taloudenpitäjien epävarmuutta ja on hidastanut talouskasvua tilapäisesti vuodenvaihteen ympärillä. BKT:n kasvu pysyy kolmessa prosentissa vuonna 2022, sillä usealla toimialalla tuotanto on edelleen pandemiaa edeltävän tason alapuolella. Talouden kasvu kuitenkin hidastuu ja BKT:n arvioidaan kasvavan 1,5 prosenttia vuonna 2023 ja 1,4 prosenttia vuonna 2024. Energian hinta pitää inflaatiota yllä vuodenvaihteen ympärillä ja kääntyy vähitellen alenevaksi vuoden 2022 aikana. Nopean inflaation taustalla on sekä kysyntä- että tarjontapuolen tekijöitä. Inflaation nousun oletetaan jäävän tilapäiseksi kysyntä- ja tarjontahäiriöiden vähitellen helpottaessa. Tosin useat ennustelaitokset ovat esittäneet myös arvioita inflaatiokehityksen pitkittymisestä

Lahden Talot -konsernin kehityksen arvioidaan jatkuvan suunnitelman mukaisena ja ennakoitavana. Kireä kilpailutilanne Lahden vuokra-asuntomarkkinassa jatkuu ja yhtiö vastaa kilpailuun strategiansa mukaisella toiminnalla. Erityisesti seurattavia asioita ovat hintojen nousu sekä inflaatiokehitys, joilla on vaikutusta muun muassa rakentamisen hintaan sekä vuokrien tasoon. Samoin korkotason merkittävä nousu toisi viiveellä vuokrankorotuspaineita. Vastaavasti vallitsevan alhaisen korkotason jatkuminen tukee osaltaan Lahden Talojen taloutta sekä alentaa lainakannan hallintaan kohdistuvia taloudellisia riskejä.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavista seikoista

Konsernin riskienhallintapolitiikan viimeisin päivitys tehtiin vuosikellon mukaisesti marraskuussa 2021. Päivitetyn riskimatriisin perusteella toiminnan kannalta keskeisiä riskitekijöitä ovat markkinatasapainon muutokset ja Lahden Talojen kiinnostavuuden säilyminen, kiinteistöjen kunnon heikkeneminen ja vanheneminen sekä it-riskit kuten palveluestohyökkäykset. Muita tunnistettuja riskejä ovat muun muassa kehitysresurssien riittävyys, huoneisto- ja rakennuspalot, kilpailijoiden toiminta, tarjottavat palvelut eivät vastaa kysyntää sekä ympäristövahingot.

Konsernin rahoitusta, sen korkoriskejä sekä vuosimaksulainoihin ja indeksisidonnaisiin lainoihin liittyviä muita riskejä seurataan säännöllisesti. Talousriskienhallinnan apuna käytetään ulkopuolista asiantuntijaa, joka seuraa aktiivisesti lainasalkun riskiä ja antaa markkinainformaation pohjalta suosituksia riskienhallinnan tehostamiseksi. Konserniyhtiöiden lainasalkkujen suojausasteet vaihtelivat marraskuussa 2021 välillä 84–99 prosenttia.

Lahden Talot -konsernin taloudellinen kokonaiskäyttöaste oli tilikaudella keskimäärin 96,3 prosenttia (96,6 % v. 2020). Konsernin käyttöaste kehittyi positiivisesti erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla eikä riskinäkökulmasta merkittävää vajaakäyttöä ole ollut. Käyttöasteen arvioidaan kehittyvän vuonna 2022 budjetoidun mukaisena.

Lahden Talot -konsernin rakennuskannasta suoritettiin ja laskettiin päättyneellä tilikaudella laaja korjausvelka- ja korjaustarveselvitys. Selvitys tuotti olennaista tietoa rakennuskannan pitkäjänteisen hallinnan sekä korjaustoiminnan pohjaksi. Konsernin kiinteistöjen korjausvelka oli vuonna 2021 65 miljoonaa euroa ja vuotuinen korjaustarve oli 15 miljoonaa euroa.

Konsernin kiinteistökannan kuntoa seurataan yhtiön oman henkilökunnan jatkuvan tarkkailun lisäksi laatimalla erillisiä kuntoarvioita korjaustoiminnan suunnittelun sekä korjausten kohdentamisen perustaksi. Kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten perusteella laaditaan korjausten PTS-suunnitelmat, joiden edellyttämät toimet sisällytetään vuosittain korjaustoiminnan vuosibudjetteihin.

Huoneistojen määräaikaistarkastuksilla ja kiinteistönhoidon laadun valvonnalla tuetaan korjaussuunnittelua ja hankitaan tietoa kiinteistöjen kehityskohteista.

Konsernin rakennuttamisessa riskejä hallitaan hyvän rakennustavan mukaisella suunnittelun ohjauksella ja omalla sekä kattavalla kohteiden rakentamisenaikaisella valvonnalla. Konsernilla on turvaavat vakuutukset, joilla varaudutaan omaisuus-, keskeytys-, vahinkoriskeihin.

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Hallitus esittää, että emoyhtiön tilikauden voitto 838 674,80 euroa kirjataan taseen voittovaroihin. Edelleen hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 500 000,00 euroa.